Grad Novi Sad: POZIV ZA OSTVARIVANjE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA

Status energetski zaštićenog kupca kojim se vrši umanjenje računa za struju, gas i toplotnu
energiju, mogu ostvariti stanovnici Grada Novog Sada koji imaju prebivalište na teritoriji
Grada Novog Sada prema Uredbi o energetski ugroženom kupcu. Zahtev za sticanje statusa
energetski ugroženog kupca se podnosi na pisarnici Gradske kuće, Trg slobode br. 1, svakog
radnog dana od 7. 30 do 15. 30. časova.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZEUK1 koji je dostupan na internet stranici Grada Novog Sada u
dokumentima Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu http://www.novisad.rs/zahtev-za-
sticanje-statusa-energetski-ugrozhenog-kupca ili se lično mogu preuzeti u Šalter sali Gradske
kuće, Trg slobode br. 1. Uz ovaj obrazac podnosioci zahteva se na sajtu Grada mogu informisati
koji su uslovi propisani da bi se ostvario status energetski ugroženog kupca. Izbeglice i
interno raseljena lica Zahtev podnose u mestu boravišta u Republici Srbiji.