OBAVEŠTENjE O PROVERI ISPRAVNOSTI I OGLAŠAVANjU SIRENA ZA JAVNO UZBUNjIVANjE

U skladu sa obavezama, proisteklim iz akta Sektora za vanredne situacije 09 broj 409/22 od 20.06.2022.godine i člana 29. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama («Sl.glasnik R.Srbije» br.87/2018), a odnose se na preduzimanje adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje, obaveštavamo Vas o sledećem:

Oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti) će se u skladu sa navedenim aktom Sektora za vanredne siutacije, vršiti tromesečno, svake prve srede u trećem mesecu tekućeg kvartala (mart, jun, septembar i decembar).

Dana 07. septembra 2022. godine tačno u 12.00 časova predviđeno je oglašavnje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti).